Nastavni plan i program rada

Aplikativni segment upravljanja nastavnim planovima i programima rada škole omogućava evidentiranje i praćenje nastavnih planova, časova, normi po predmetima i radne nedelje zaposlenih.

Ovaj aplikativni segment omogućava i efikasno praćenje ispunjavanja norme časova, na osnovu dodeljenih časova u radnoj nedelji, praćenje angažovanja nastavnog i vannastavnog osoblja i preračunavanja njihovih indeksa normi.

Aplikativni segment upravljanja nastavnim planovima i programima rada škole je u sprezi sa svim ostalim logičkim celinama EduIS aplikativnog rešenja, te su podaci iz svih ostalih logičkih celina neophodni za njegovo nesmetano funkcionisanje.

Z

Povezanost i sinhronizacija svih obrazovnih procesa na različitim geografskim područjima

Z

Preciznija priprema i izrada godišnjeg i operativnog plana rada za realizaciju sadržaja odgovarajućeg nastavnog predmeta

Z

Efikasnija i preciznija dodela predmeta nastavnom osoblju u skladu sa profilima zaposlenih i odobrenim fondom časova

Z

Izrada plana rada časa u skladu sa svim metodama i tehnikama izvođenja nastave

Z

Praćenje oblika rada izvođenja nastave od strane nastavnog osoblja

Z

Praćenje nastavnih sredstava koja se koriste pri realizaciji časa

Z

Preciznost pri kreiranju i dostavljanju izveštaja

EVIDENCIJA PREDMETA I FORMIRANJE GRUPE PREDMETA

Formiranje grupe predmeta (opšte obrazovni, stručni i sl.) sa normama po grupi i predmetu.

NASTAVNI PLAN

Formiranje nastavnog plana po školi, po područnim jedinicama ili po smerovima (ako je srednja škola), sa sedmičnim brojem časova na nivou školske godine. Škola može imati više nastavnih planova, ako se radi o srednjoj školi.

FORMIRANJE BROJA ČASOVA

Sistem na osnovu broja evidentiranih razreda i odelenja u “Elektronskom dnevniku” za školsku godinu, te nastavnog plana izračunava ukupan broj časova za školu/područnu školu/smer.

RADNA NEDELJA ZAPOSLENIH

Radna nedelja omogućava evidentiranje broja časova nastavnog i nenastavnog osoblja. U zavisnosti od tipa osoblja evidentiraju se sati ili časovi rada. U zavisnosti od radnog mesta/nastavnog predmeta koji predaje radnik, a koji je evidentiran u ljudskim resursima korisniku se na osnovu predmeta pojavljuju polja za unos vrste časova.

Sistem ne dozvoljava unos većeg broja časova nego što je predviđeno na osnovu broja odelenja i nastavnog plana. Na ovaj način je mogućnost za grešku i nekontrolisano dodavanje časova radnicima sveden na minimum. Indeks norme se automatski preračunava.

IZVEŠTAJI

Modul sadrži veliki broj izveštaja, od onih koji će olakšati rad korisniku i pružiti dodatnu kontrolu, preko analitičkih i statističkih, do onih definisanih od strane nadležne obrazovne ustanove kao što su:

  • godišnji plan i program rada nastavnog osoblja;
  • spisak radnika sa indeksom norme, te prisustvo radnika na časovima i u drugim školskim aktivnostima;
  • ukupan broj časova po predmetu u skladu sa dodeljenim fondom časova po predmetnom profesoru;
  • pregled i štampanje obaveznih materijala koji se koriste u obrazovnom procesu;

EKSPORT IZVEŠTAJA

Pored štampe, izveštaje je moguće eksportovati i sačuvati u sledećim formatima: .doc, .xls, .pdf i dr.